...
kontakt@chemialux.pl
Darmowa dostawa już od 299 zł
663364860 Pon-Pt. 7:00-15:00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ChemiaLux.pl

1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy pod adresem https://chemialux.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, za pośrednictwem sieci Internet.

1.2 Prowadzącym sklep internetowy https://chemialux.pl/ – zwany dalej „Sklepem”, jest Michał Krzysztof Szklanko ul. Park Dyrekcyjny 1/3 17-230 Białowieża NIP 5461381416 REGON 521438629, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@chemialux.pl, numer telefonu: +48 663364860.

1.3 Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktu, tryb postępowania reklamacyjnego, zasady odstąpienia od takich umów, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Klient może uzyskać dostęp do treści Regulaminu poprzez „kliknięcie” w stopce „Regulamin” oraz przy składaniu zamówienia.

1.4 Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5 Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski.

1.6 Regulamin Sklepu wchodzi w życie od 02.04.2022 r.

2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

2.1 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej https://chemialux.pl/ ,umożliwiający utworzenie Konta,

2.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://chemialux.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia,

2.3 KLIENT – Usługobiorca będący osobą fizyczną (będącą konsumentem, jak i osobą fizyczną niebędącą konsumentem), osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,

2.4 KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.5 KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych zamówieniach,

2.6 NEWSLETTER – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy, dotyczących produktów dostępnych w Sklepie,

2.7 PRODUKT lub TOWAR – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

2.8 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu,

2.9 SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://chemialux.pl/ ,

2.10 SPRZEDAWCA lub USŁUGODAWCA – Michał Krzysztof Szklanko NIP 5461381416, REGON 521438629, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Park Dyrekcyjny 1/3 17-230 Białowieża, adres do doręczeń: ul. Park Dyrekcyjny 1/3 17-230 Białowieża, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontat@chemialux.pl, numer telefonu: +48 663364860,

2.11 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

2.12 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem Sklepu,

2.13 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usługi elektronicznej,

2.14 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,

2.15 DZIEŃ ROBOCZY – dni tygodnia: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

3.1 Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

3.2 Usługodawca udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie https://chemialux.pl/ .

3.3 Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.4 Produkty w promocji lub wyprzedaży posiadają limitowaną liczbę sztuk i zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania się zapasów danego produktu.

3.5 Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu. Dokładamy wszelkich starań, aby opis i zdjęcie produktu były jak najbardziej aktualne.

3.6 Sprzedawca umożliwia wystawianie ocen produktów na stronie internetowej Sklepu. Oceny produktów podlegają weryfikacji przez Sprzedawcę. Ocenie podlegają wyłącznie produkty. Ocenie nie podlegają usługi dostawy oraz obsługa klienta. Sprzedawca nie będzie akceptował ocen zawierających wulgarne, ubliżające oraz porównawcze określenia.

4
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1 Bieżąca obsługa Klientów prowadzona jest w dniu robocze w godzinach od 7:00 do 15:00, pod wyłącznie przez formularz stronę internetowej Sklepu.

4.2 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.3 Sklep realizuje zamówienia złożone w dni robocze w godzinach pracy Sklepu tj. od 7:00 do 15:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15, w soboty, w niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4.4 Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień (Sklep https://chemialux.pl/ – 24 godziny na dobę przez cały rok.

4.5 Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu Konta w Sklepie, jak i bez rejestracji.

4.6 Przy składaniu zamówienia Klient wybiera metodę dostawy oraz metodę płatności.

4.7 Klient przed złożeniem zamówienia:

4.7.1 potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem,

4.7.2 potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności,

4.7.3 potwierdza, że zapoznał się z warunkami prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

4.8 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres mailowy automatycznie generowane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep zamówienia do realizacji, lecz jest ono jedynie informacją dla Kupującego, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu.

4.9 Po dokonaniu weryfikacji zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta i Sprzedawcy jego zamówieniem. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

4.10 W przypadku złożenia zamówienia w oparciu o przesłaną wcześniej Klientowi przez Sprzedawcę ofertę handlową, realizacja zamówienia na warunkach ww. oferty uzależniona jest od złożenia przez Klienta kompletnego zamówienia w terminie ważności ww. oferty. Przyjęcie do realizacji złożonego w ten sposób zamówienia następuje z chwilą doręczenia Sprzedawcy kompletnego zamówienia.

4.11 O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie po powzięciu przez Sprzedawcę wiedzy o wystąpieniu tych przyczyn.

4.12 W przypadku dostępności części towaru objętego zamówieniem Klient podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Środki pieniężne przekazane przez Klienta Sprzedawcy w kwocie odpowiadającej wartości niezrealizowanego zamówienia (w tym kosztów transportu) zostają mu niezwłocznie zwrócone, nie później niż w terminie 7 dni od chwili przekazania mu przez Sprzedawcę informacji o niedostępności zamawianego towaru.

4.13 Zamówienie może zostać anulowane do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.14 Do zawarcia umowy sprzedaży (umowa zawarta na odległość) dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.15 Każda umowa sprzedaży jest potwierdzana dowodem zakupu: fakturą VAT. Faktura wysyłana jest drogą elektroniczną.

5
CENA I SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1 Cena produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5.2 Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

5.3 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.3.1 płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

5.3.2 płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (przelewy24.pl),

5.4 W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 98 1050 1823 1000 0097 5063 7945. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”

5.5 W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

5.5 W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Płatność zostaje dokonana w chwili jej zaksięgowania na rachunku Sprzedawcy.

5.6 W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym oraz płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (przelewy24.pl) produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

5.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5.8 Ceną wiążącą dla stron umowy jest cena wskazana w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

6.1 Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.

6.2 Koszt dostawy kształtują się następująco:

Przesyłka:

kurierska DHL – 17,50 zł,

paczkomat (paczka do 25 kg) – 15,00 zł.

6.3 Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:

czas kompletowania produktu wynosi od 1 do 5 dni roboczych,

6.4 Odbiór osobisty nie jest możliwy

6.5 Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze).

6.6 Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.

6.7 W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6.8 W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki po 2-krotnej próbie dostarczenia przez kuriera lub w ciągu 48 godzin w przypadku przesyłki paczkomatowej InPost, a paczka zostanie zwrócona do nadawcy (Magazynu), wówczas istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w siedzibie Sklepu w ciągu 30 dni kalendarzowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru między Stronami. Na życzenie Klienta, istnieje możliwość ponownego wysłania paczki zawierającej zamówienie, jednak Sklep może obciążyć Klienta kosztami przesyłki zawierającej opłatę za ponowne nadanie paczki oraz opłatę za powrót poprzedniej przesyłki do siedziby Sklepu.

7
REKLAMACJA PRODUKTU

7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, określone są w ustawie – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

7.2 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów (rękojmia za wady).

7.3 Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy.

7.4 W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Mile widziana będzie również dokumentacja zdjęciowa. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Oświadczenie zawierające reklamację jest możliwe do wygenerowania za pośrednictwem generatora dokumentów dostępnego.

7.5 Dla oceny wad fizycznych produktu, Klient dostarcza produkt na adres: Michał Krzysztof Szklanko ul. Park Dyrekcyjny 1/3 ; 17-230 w dniach roboczych, w godzinach 7:00 – 15:00.

7.6 Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamacje konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem punktu 7. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, uważa się, że uznał reklamację.

7.7 Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.7 Produkty posiadające gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązują na terenie całej Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji.

7.8 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.

7.9 Jeżeli produkt ma wadę Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Kupujący będący Konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

7.10 Jeżeli produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7.11 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.12 Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi na piśmie lub drogą elektroniczną.

7.13 Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.14 W przypadku zwrotu ceny za wadliwy towar, Sprzedawca zwraca ją przelewem na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, do 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

8
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

– OBOWIĄZUJE TYLKO W STOSUNKU DO KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

8.1 Odszkodowanie za szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez strony ich zobowiązań ograniczone jest wyłącznie do strat stanowiących normalne następstwo takiego niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań i których wystąpienie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

8.2 Sprzedawca nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody wynikłe ze wstrzymania prac, utraty zysku lub strat pośrednich Klienta.

8.3 W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez którąkolwiek ze stron jej zobowiązań, druga strona winna podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia lub ograniczenia ewentualnych szkód jakie mogłaby ponieść z tego powodu. Niepodjęcie takich działań spowoduje utratę prawa do odszkodowania lub ograniczenie jego wysokości.

8.4 Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez drugą stronę jest ograniczona maksymalnie do równowartości kwoty zamówienia.

8.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony produkt, które nastąpiły po wydaniu produktu z magazynu Sprzedawcy.

9
PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

9.1 Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

9.2 Koszty zwrotu produktów ponosi klient.

9.3 Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy, udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe za pośrednictwem generatora dokumentów dostępnego.

9.4 W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę taką uważa się za niezawartą.

9.5 W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.6 Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

9.7 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy dokonać zwrotu produktu na adres: Zwracany towar należy zwrócić wraz z wygenerowanym formularzem zwrotu na adres: Magazyn główny Euroshop, Grzybowa 11, 75-900 Kretomino, Polska. 7:00 – 15:00

9.8 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

9.9 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

9.10 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.11 Konsument odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie z pkt 2 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

9.12 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.12.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

9.12.2 obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

9.12.3 polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

9.12.4 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.13 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy sprzedaży:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z usług elektronicznych takich jak:

zawieranie umów sprzedaży produktu,

zakładanie i prowadzenie konta w Sklepie,

przesyłanie zamówionej informacji handlowej w Sklepie.

Świadczenie usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

umowa o świadczenie sługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,

umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,

umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu zamówionej informacji handlowej zawierana jest na czas nieoznaczony.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

dostęp do sieci Internet,

posiadanie konta poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa,

Usługodawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które są składnikiem treści usług świadczonych przez Usługodawcę. Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu, a także są wykorzystywane do ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu oraz monitorowania ruchu Klienta na stronach sklepu. Klient może w każdym czasie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@chemialux.pl.

W wiadomości e-mail, należy podać oznaczenie Usługobiorcy i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie sługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym. (np. prowadzenia konta).

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@chemialux.pl.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://eurochemia.com/ korzystają z ochrony prawnoautorskiej (z zastrzeżeniem § 14 pkt 4 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Michał Krzysztof Szklanko ul. Park Dyrekcyjny 1/3 17-230 Białowieża NIP 5461381416 REGON 521438629, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@chemialux.pl, numer telefonu: +48 663364860.

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://chemialux.pl/ , bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://chemialux.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://chemialux.pl/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://chemialux.pl/ użyte są w celach informacyjnych.

15
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy zmiana taka jest konieczna w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa lub zmianą funkcjonalności Sklepu, zmianami technicznymi lub technologicznymi, które mogą wpływać na działanie Sklepu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie.

Zarejestrowani Klienci Sklepu zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu mailowo i w przypadku niezaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Sądowe rozstrzyganie sporów:

ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=622). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku

Kontynuuj zakupy